ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ..

ਭੱਜ-ਨੱਠ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ, ਥਕਾਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੁਘੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*