ਪਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵਿਾਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸੰਿਘ ਸਪਰੰਿਗਫ਼ੀਲਡ ਸਨਮਾਨਤਿ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਰਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਤਿ

0
134

ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 :- ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਵਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਮਿਟਡਿ ਲੁਧਆਿਣਾ-ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ (ਪਰਕਸ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਆਿਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਖਿੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਵੱਿਚ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ : ਜੀਵਨ, ਚੰਿਤਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ : ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਗਾਮ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਡਾ. ਬਕਿਰਮ ਸੰਿਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਿਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸੰਿਘ ਸਪਰੰਿਗਫ਼ੀਲਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਆਿਨ ਵਚਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜੰਿਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਿਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿਾ ਕ ਿਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਇਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਪਰੰਿਗਫ਼ੀਲਡ ਸ਼ਹਰਿ ਵੱਿਚ ਰਹੰਿਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸੰਿਘ ਜੋ ਕ ਿਜਲੰਧਰ ਜ਼ਲਿ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਿਡ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਤਿ ਅਤੇ ਸੱਿਖ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸ਼ਿੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸੰਿਘ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚੰਿਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤਿ ਕੀਤਾ ਗਆਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਵਿਸ ਵੀ ਇਸੇ ਦਨਿ ਸੀ ਜੋ ਕ ਿ ਸਮਾਗਮ ਵੱਿਚ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਆਿ।ਸਮਾਗਮ ਵੱਿਚ ਵੱਡੀ ਗਣਿਤੀ ਵੱਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਆਿ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here